İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi - Yazılım Bilişim İhracatı Destekleri

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi - Yazılım Bilişim İhracatı Destekleri

Teknoloji İhracatçısına destek sağlamak ve yazılım bilişim ihracatçılarını desteklemek için İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ) kurulmuştur.
Serbest bölgede; yazılım, donanım, elektronik, makina donanım, tıbbi cihazlar gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ihracatçı firmalar yer almaktadır.
İleri Teknoloji, Bilişim, Yazılım (Orta Yüksek veya Yüksek Teknoloji Üretim Faaliyetleri) ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi ve kümelenmesi amaçlanmıştır. 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgede Faaliyet Göstermek İçin Gerekli Şartlar

 • Orta ve ileri teknoloji üretim faaliyetleri yapmak (yazılım ve bilişim ürünleri dahil)
 • Faaliyet ruhsatına sahip olmak
 • İhracat ağına sahip olmak
 • Başvuru yapmadan önce asgari 3 yıl önce kurulmuş olmak

Ancak yukarıdaki şartları taşımayan firmaların da başvuruları kabul edilebilir.
Son üç yıl satış gelirlerinin asgari %75’inin yurtdışı kaynaklı olduğunu ve yıllık ortalama yurtdışı satış gelirlerinin 750.000 ABD doları veya üzerinde olduğunu beyan edemeyen yeni kurulmuş veya kurulu şirketlere için sınırlı süreli faaliyet ruhsatı verilir ve desteklerden sınırlı oranda yararlanır. 2020/4 sayılı genelge kapsamında başvurulabilir.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Firmalara Sağlanacak Destekler ve Avantajlar

1. Maddi Destekler

a) Nitelik Personel Desteği
Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD dolar
Destek Süresi: 5 Yıl
b) Arazi Bina Kira Desteği
Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,
desteklenir.
Destek Süresi: 5 Yıl

2. Vergisel Destekler

 • Kurumlar vergisi muafiyeti
 • Gelir vergisi muafiyeti
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Damga, vergi, resim, harç istisnası
 • Emlak vergisi muafiyeti

3. İstihdam Destekleri

 • Nitelikli personel desteği (10 kişi için %50)
 • %85 ihracat şartı ile gelir vergisi stopajı desteği
 • Yabancı uyruklu personel çalıştırma kolaylığı

4. Finansal Destekler

 • Kira desteği (%50)
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (%50)
 • Faiz desteği ( TL kredilerine 5 puan, döviz kredilerine 2 puan)

5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Destekler

İhtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi alınması kaydıyla, yazılım ve bilişim hizmetlerinde faaliyet gösteren şirketler 5’inci bölge teşviklerinden yararlanır. Bunlar;

 • Kurumlar vergisi muafiyeti
 • SGK Teşvikleri - Gelir vergisi muafiyeti
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Faiz desteği ( TL kredilerine 5 puan, döviz kredilerine 2 puan)
 • Damga, vergi, resim, harç istisnası
 • Emlak vergisi muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi detayları için tıklayınız.

6. İhracat Destekleri

Ürün - Mal ihracatına yönelik ihracat destekleri ve döviz kazandırıcı hizmet sektörü destekleri için tıklayınız.

Ayrıca Bilişim Sektörü Hizmet İhracatı Destekleri - Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri detayları için tıklayınız.

7. Alt Yapı Destekleri

Bölge kurucu ve işletici şirketler için faiz kar payı desteği (Yatırım tutarının %50’sini geçmemek koşuluyla 10milyon dolara kadar kullanılacak kredinin faiz giderinin %50’si)

Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar

1. Üretim Yapan Kullanıcılar için Vergi Avantajları

Üretim konulu Faaliyet Ruhsatlı ifmalar için Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisna vardır.
Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir.
Üretim Yapan firmalar Damga vergisi ve harçlardan müstesnadır. 

2. Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı

Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,
Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,
Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,
Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl,
süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

3. Kâr Transferi İmkânı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

4. Ticaret Kolaylığı İmkânı

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

5. Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

6. AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı

Serbest bölgeler, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

7. Eşitlik Prensibi

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.

8. Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

9. Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

10. Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

11. Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

12. Stratejik Avantaj

Serbest bölgeler, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

13. Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

14. Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı

Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkânları sunmaktadır.

15. Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı

Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.

Paylaş: