Kosgeb Kobigel 2021–01 ve 2021-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

Kosgeb Kobigel 2021–01 ve 2021-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı 2021-01 ve 2021-02 Kobigel İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları destekleri aşağıda yer almaktadır.

Destek Alabilecek KOBİler;

  • Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren; Elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler
  • İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte eden KOBiler

Destek Tutarları

Proje Destek Oranı

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

 

Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021

 

Kobigel destekleri anasayfa için tıklayınız.

 

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

- 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren; Elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe  Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

- 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

- KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

 

Kosgeb destekleri ve KOSGEB KOBİGEL hakkında bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Diğer KOSGEB Destekleri için tıklayınız.

KOSGEB KOBİGEL 2021–01 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrısı

2021–01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

KOBİGEL 2021-01 ve 2021-02 Proje Başvuru Tarihleri

Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021

KOBİGEL 2021-01 Başvuru Koşulları

KOBİGEL 2021-01 Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

- Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2018-2019yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

KOBİGEL 2021-01 Uygun Proje Konusu

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda;

-mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak ve / veya

- Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmek

için proje sunabilecektir.

Başvuru sahibi KOBİ’lerin proje konusu alandaki faaliyet kapasitelerini, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı faaliyetleri de proje iş paketleri arasında yer alabilecektir.

  1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı*
  2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOBİGEL 2021-01 Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

KOBİGEL 2021-01 Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 300.000 TL

Geri ödemeli 700.000 TL

Toplam 1.000.000 TL

Erken ödeme: Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sinekadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

KOBİGEL 2021-01 Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

KOBİGEL 2021-01 Desteklenecek Proje Gider Grupları

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 4 personel desteklenebilir.

Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

-Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,25 katı

-Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı -Yüksek lisans mezunları için net asgari ücretin 1,75 katı

-Doktora mezunları için net asgari ücretin 2 katı

Destek Üst Sınırı: 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

(Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

Destek Üst Sınırı: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

C) Yazılım Giderleri

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri

(Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)

Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

Destek Üst Sınırı: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderler

Danışmanlık giderleri

Proje hazırlama danışmanlığı gideri

Belgelendirme giderleri

Tanıtım giderleri

Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)

Fuar giderleri

Test ve analiz giderleri

Destek Üst Sınırı: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

KOBİGEL 2021-01 Destek Oranı

Personel dışındaki giderler için %60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.)

Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemler değeri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Not: Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak%45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

KOBİGEL 2021-01 Süreç-Zaman Planı

Proje başvurusu:17 Mayıs 2021 Son başvuru tarihi

KOSGEB KOBİGEL 2021–02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrısı

2021–02 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması

KOBİGEL 2021-02 Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

KOBİGEL 2021-02 Başvuru Koşulları

Başvuracak işletmelerin 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.

2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

Not: 2019 veya 2020 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2019 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir.

2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

KOBİGEL 2021-02 Uygun Proje Konuları

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri VEYA birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek/ uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

1.Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2.İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7.İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8.İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu yönde dikkate alınacaktır.

KOBİGEL 2021-02 Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

KOBİGEL 2021-02 Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 300.000 TL

Geri ödemeli 700.000 TL

Toplam 1.000.000 TL

Erken ödeme: Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sinekadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

KOBİGEL 2021-02 Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

KOBİGEL 2021-02 Desteklenecek Proje Gider Grupları

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir.

Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir.

 Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

-Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,25 katı

-Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı

-Yüksek lisans mezunları için net asgari ücretin 1,75 katı

-Doktora mezunları için net asgari ücretin 2 katı

Destek Üst Sınırı: 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

(Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

Destek Üst Sınırı: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

C) Yazılım Giderleri

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri

(Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)

Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

Destek Üst Sınırı: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri

Danışmanlık giderleri

Proje hazırlama danışmanlığı gideri

Belgelendirme giderleri

Test ve analiz giderleri

Destek Üst Sınırı: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

KOBİGEL 2021-02 Destek Oranı

Personel dışındaki giderler için%60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.)

Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemler değeri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Not: Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak%45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

KOBİGEL 2021-02 Süreç-Zaman Planı

Proje başvurusu: 17 Mayıs 2021 Son Başvuru Tarihi

 

 

KOSGEB KOBİGEL Destek Programları Devlet Teşvikleri ve Destekleri Danışmanlığı, Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri ve Destekleri uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: