Kosgeb Kobigel 2022-01-02-03 İmalat Sanayinde Dijitalleşme

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI (İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME)

1.    PROGRAMIN AMACI
Program ile hızlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. 
2.    BAŞVURU YAPILABİLECEK PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
2022-01 Proje Teklif Çağrısı: 
“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı: 
“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
KOBİ’lerin 2022-02 Çağrısı Kapsamında Proje Sunabilecekleri Konu Başlıkları:
1. Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı
2. İmalat sanayinde nesnelerin interneti
3. İmalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri
4. İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri
5. Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri
6. İmalat sanayinde siber güvenlik
7. İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri
8. İmalat sanayinde artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik teknolojileri
2022-01 veya 2022-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: 
“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasıdır.
KOBİ’lerin 2022-03 Çağrısı Kapsamında Proje Sunabilecekleri Konu Başlıkları:
1.    Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi
2.    Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması
3.    Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
4.    Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

3.    DESTEK ORANLARI
Personel desteği %100 geri ödemesiz,
Makine-ekipman-yazılım ve diğer giderler geri ödemeli %85 oranında desteklenir.
4.    DESTEK ÜST LİMİTLERİ

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.600.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.300.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.500.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

5.    DESTEKLENECEK GİDERLER
⦁    Personel Giderleri
⦁    Makine-Teçhizat Giderleri
⦁    Yazılım Giderleri
⦁    Hizmet Alım Giderleri


Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
6.    BAŞVURU YAPABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
2022-01 Proje Teklif Çağrısı için; “NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir: 
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı 
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 
61 Telekomünikasyon 
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
2022-02 ve 2022-03 için ise NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.


7.    SON BAŞVURU TARİHİ

Proje çağrısı için başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. 


 

Paylaş: