Yatırım Teşvik Belgesi İmalat Sanayi Ek Destekler KDV İadesi İndirimli Kurumlar Vergisi

Yatırım Teşvik Belgesi İmalat Sanayi Ek Destekler kapsamında KDV İadesi ve İndirimli Kurumlar Vergisi gibi destekler imalatçılara sunulmaktadır.

Bina İnşaatı Kaynaklı Yüklenilen KDV’nin İadesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Oranı: Vergi İndirimi Oranı

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlarda, bina inşaatı kaynaklı yüklenilen kdv’nin iadesi ile indirimli kurumlar vergisi hesabında yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi oranının arttırımlı uygulanmasına dair süreler uzatılmıştır.
30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu’nun geçici 37. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9. maddelerinin uygulama süreleri uzatılmıştır.

1–İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin İadesine Yönelik Uygulama Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37. maddesi, mezkûr maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanacaktır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.
“Geçici Madde 37
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,
talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar ve KDV Kanunu Geçici 37. madde kapsamında 2017 hesap döneminden bu yana uygulanmakta olan ve daha önce 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmış olan söz konusu KDV iadesine yönelik düzenlemenin süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

2– 2020 ilâ 2022 Yıllarında da İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Oranlar Artırımlı Şekilde Uygulanacaktır.

1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer verilen düzenlemeye göre; 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli1 ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Yatırım teşvikleri ile ilgili bilgiler için Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

Paylaş: